Mgr. Michal Šigut

Advokátní kancelář

Úvod

Vítejte na stránkách naší advokátní kanceláře. Poskytujeme právní služby v různorodých oblastech práva, jejichž bližší popis naleznete na těchto stránkách. Dále zde naleznete základní informace o ceně právní služby.

Jsme zejména povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvíme v souvislosti s poskytováním právních služeb. Můžete se tedy spolehnout na naši diskrétnost.

Ke všem případům přistupujeme individuálně. Při jejich řešení se snažíme nalézt nejvhodnější řešení pro klienta, které je v souladu s jeho pokyny.

Při výkonu advokacie se řídíme zákonem o advokacii, etickým kodexem a dalšími právními a stavovskými předpisy ( viz. webové stránky České advokátní komory - www.cak.cz ).

Právní služby

Poskytujeme právní služby zejména v níže uvedených oblastech práva:

§ Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

 • sepsání a posouzení kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy na zřízení věcného břemene, smlouvy o půjčce, nájemní smlouvy atd.
 • provádění advokátní úschovy, a to zejména úschovy peněz při převodech nemovitých věcí
 • podání žaloby nebo návrhu k soudu nebo jinému státnímu orgánu, zastupování v těchto řízeních
 • zastupování při jednání s protistranou
 • vymáhání pohledávek
 • další služby v oblasti občanského práva

§ Korporátní právo

V oblasti korporátního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

 • založení obchodní obchodní korporace a její změny
 • právní vztahy mezi obchodní korporací a jejími společníky a jednateli
 • příprava podkladů pro jednání orgánů obchodní korporace
 • další služby v oblasti korporátního práva

§ Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:

 • právní poradenství v oblasti trestního práva
 • obhajoba obviněných (obžalovaných) v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

§ Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme zejména tyto právní služby:
 • poradenství ohledně rozvodu manželství
 • majetkové vypořádání manželů
 • péče o nezletilé děti
 • zastupování v soudních řízeních
 • vyživovací povinnost
 • další služby v oblasti rodinného práva

§ Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:
 • podání návrhů na zahájení insolvenčního řízení
 • zpracování přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení a zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • zastupování úpadců v insolvenčním řízení
 • právní pomoc při podání návrhu na povolení oddlužení
 • další služby v oblasti insolvenčního práva

§ Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme zejména tyto právní služby:
 • sepsání, posouzení a poradenství ohledně pracovního poměru, pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, atp.
 • odpovědnost za škodu v oblasti pracovního práva
 • zastupování v pracovněprávních sporech

§ Ověřování pravosti podpisů

Činíme prohlášení o pravosti podpisu nahrazující úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy.

Odměna za právní služby

Odměna za poskytované právní služby se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Jsme plátci DPH. Odměnu s klientem sjednáváme individuálně po předchozí dohodě. Nejčastěji se s klientem dohodneme na hodinové odměně za právní službu, jejíž konečná výše je určena počtem hodin strávených jejím poskytnutím v určité hodinové sazbě. Výše hodinové sazby se odvíjí od náročnosti daného případu a zpravidla činí 2.000,- Kč bez DPH, tj. 2.420,- Kč s DPH.

Pokud s klientem nesjednáme hodinovou odměnu za právní službu, tak je její výše určena dle počtu úkonů právní služby v sazbě vycházející z určité tarifní hodnoty v souladu s výše uvedenou vyhláškou.

Vedle odměny jsme oprávněni po klientovi požadovat také náhradu hotových výdajů spojených s poskytnutím právní služby a náhradu promeškaného času ve výši dle výše uvedené vyhlášky.

Dále jsme oprávněni požadovat po klientovi zálohu na poskytnutí právní služby.

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora ( www.cak.cz ) byla pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb, a to na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy o právní pomoci uzavřené s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Kontakty

Vzhledem k jednáním a jiným úkonům, kterých se účastníme mimo naši kancelář a k již dříve naplánovaným schůzkám probíhajícím v naší kanceláři, klienty žádáme o předchozí telefonické nebo e-mailové spojení ohledně sjednání termínu konání osobní schůzky.

Naše kanceláře se nacházejí na následujících adresách.

Sídlo:

Palachova 1742, 547 01 Náchod

Pobočka:

Dolní 222, 565 01 Choceň

Telefonická spojení:

Mgr. Michal Šigut - 777 188 387

Mgr. Antonín Krtička - 728 844 185

Provozní doba:

pondělí až pátek od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě